Megaworld
Jollibee Family Values Rewards
  • GNP on Facebook
  • GNP on Twitter
  • E-mail
  • Subscribe
Advertise with GNP

One Wealthy Nation (OWN)

By on January 15th, 2014 under Wealth of Advice

Francisco J. Colayco
Francisco J. Colayco

Back in 2009, we developed the concept of One Wealthy Nation (OWN) Community. Thank you to all who signed up then waiting for the development of OWN.

What better way to greet 2014 with the launch of our OWN Program. We are preparing for a January 23 formal launch and there will be many activities for OWN members.

Ang OWN ay Pilipino at mga Pilipinong miyembro ng iba’t ibang lokal at pandaigdigang organisasyon na disididong kontrolin ang sariling buhay pinansiyal. Naninirahan at nagtatrabaho tayo sa Pilipinas at sa mga bansa sa buong mundo. Nagbuklod tayo at bumuo ng isang organisasyon na may agarang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa malawak na mapagpipiliang mga uri ng pamumuhunan na sadyang abot-kaya. Higit sa lahat, bilang mga miyembro ng OWN, nagagawa nating tuparin ang ating personal na planong pamumuhunan sa pamamagitan ng simple at madaling paraan. Text lamang o paggamit ng internet, nagagawa nating ipatupad ang ating sariling planong regular na pamumuhunan. Ang OWN ay siya nating pinakamabisang katuwang upang makakuha ng makabuluhang payo kung paanong mapalalago ang yamang pansarili at ng buong bansa.

Ang One Wealthy Nation “OWN” ay itinatag ng Colayco Foundation for Education (CFE) upang pagbuklurin ang milyon-milyong indibidwal at mga komunidad na nabago ang pamumuhay sa tulong ng ating itinataguyod na konsepto ng kalayaang pinansiyal.

Magkakaroon ng iba’t ibang aktibidad, programa at mga natatanging pasilidad. Sa pamamagitan nito, ang mga miyembro ng OWN, ang bawat isa at sama-sama, ay gagabayan upang magkaroon ng kita mula sa maraming paraan para na rin sa pansariling kagalingan na aagos sa komunidad, at sa buong bansa.

One Wealthy Nation ay maghahatid ng “SMILE for the Nation” Spirit (Kayamanang Espiritwal), Money (Pera), Intellect (Talino), Life or Love (Buhay o Pag-mamahal), Environment (Kapaligiran) at ang Nation (Bansa)

You can also check out www.onewealthynation.com for both English and Tagalog explanations.

We will first emphasize the MONEY –Pera part of SMILE because Pera is what we teach at the Colayco Foundation.

SPIRIT o KAYAMANG ESPIRITWAL –Kapag ang isang tao ay bukas sa kanyang Lumikha, abot-kaya ang kasaganaan

Sandigan ng OWN ang pamumuhay nang may tamang pagpapahalaga. Wala ni isang bansa, gaano man ang likas na yaman nito o gaano man kaunlad ang imprastrakturang pampamahalaan at pisikal, ang kayang sustenahan ang pag-unlad kung walang mga mamamayan na ginagabayan ng mga pagpapahalagang moral at espiritwal at kung walang lipunan na handang ibahagi ang yaman nito sa mga pamayanang miyembro. Ang OWN ay isang bansang mayaman sa espiritwal na aspeto.

MONEY o PERA – Dapat maging instrumento ang yamang material o pera tungo sa maayos at mapagbigay na pamumuhay di lamang para sa mga mayroong maraming salapi.

Nagtatrabaho at naglalayon ang mga miyembro ng OWN na maging komportable sa larangan ng pananalapi. Sa pamamagitan nito, tuturuan at gagabayan ng OWN ang mga miyembro nito ng mga panuntunan sa personal na pagpaplanong pinansiyal at kung paano ito maipatutupad. Sa kalaunan, magkakaroon ng paglago sa kolektibong yaman ng lipunang bumubuo ng OWN. Ang OWN ay isang bansang may sapat na yamang materyal.

INTELLECT o TALINO –Walang hangganan ang isipan; ang mga ideya at kaisipan ay mga yamang hindi mananakaw o mawawasak ninuman.

Pinalalaganap ng OWN ang lahat ng uri ng pag-aaral. Hindi ang sertipiko o ang makukuhang degree ang mahalaga kundi ang kaalaman at karunungang makakamit. Sa tulong ng pag-aaral at karunungan, magiging instrument ang kaalaman tungo sa pagyaman. Ang OWN ay isang bansang mayaman sa karunungan.

LOVE (YOURSELF) o PAG-MAMAHAL (SA SARILI) – Perpekto ang ginawang disenyo sa katawan ng tao ngunit kadalasan ay inaabuso ito – ang kalusugan ay kayamanan.

Pinalalaganap ng OWN ang tamang nutrisyon at pangangalaga sa kalusugan upang maiwasan ang sakit. Nakasalalay sa malusog na mga tao ang kalakasan ng mga matatag na bansa. Ang kalusugan ay daan tungo sa mas mabilis na pagkatuto at nagiging daan tungo sa pagiging malikhain at may lakas-pangkaisipan na mga kababaihan at kalalakihan. Ang OWN ay isang bansang malusog.

ENVIRONMENT o KAPALIGIRAN –Mayroon mang pag-aari ang iba, ang kapaligiran at kalikasan ay yaman na para sa lahat: naaapektuhan nito ang bawat isa kaya tungkulin ng lahat na pangalagaan ito.

Magiging gabay ang OWN sa pagliligtas ng kapaligiran. Ang kalikasan ay pangunahing mapagkukunan ng yamang materyal. Bagama’t malaki na ang nagawang pinsala sa kapaligiran, may pag-asa pang mailigtas ito at mapagyaman! Bilang mga miyembro ng OWN, magiging pamantayan sa pamumuhay ang pagbabawas, muling paggamit, pagre-recycle, pagtatanim ng mga puno, pagbabawas sa ibinubugang mapaminsalang usok, at marami pang iba! Ang OWN ay isang bansang malinis.

NATION o BANSA – Tayong mga Filipino ay tumatahak sa landas kung saan patungo ang ating daraanan. May kakayahan tayong makiayon sa mga pagbabago sa ating paligid. Malikhain tayo at bukas ang isip.

Walang ibang bansa sa mundo na tulad ng Pilipinas. Kailangang bigyang-halaga nating mga Filipino ang ating kultura, tradisyon, lokal na mga produkto, talent at pagiging malikhain. Magiging gabay ang OWN upang pagyamanin ang mga produkto at disenyong Pilipino sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga gawaing kultural, pagtataguyod ng mga exhibit at iba pang mga proyekto.

To OWN is to be ONE… to be united for many together are stronger and more resilient than the few.

To OWN is to be WEALTHY…in mind, body and spirit… to appreciate that our families, our health, our environment, our culture, our spirituality, our past, present and future are part of the abundance that already surrounds us.

To OWN is to be a NATION…to recognize that we are co-travelers helping each other in our journey to financial independence.

To OWN is to be ONE WEALTHY NATION: a people, together generating prosperity and well-being not only for ourselves but also for our community and for our country.

As an OWN Member you will have access to financial education, learning activities, special facilities to better manage your finances-savings and investments and many more.

Each OWN member will acquire his/her needed personal SMILE education in the simplest, bite-size, and most entertaining way…

PLUS receive options to convert his/her wealth information into actual wealth! Be the first to sign-up in advance for this great opportunity! All those signed-up and paid before January 23 will be included in a special Raffle of exciting prizes.

On January 23, 2014 OWN members will have first option to join a FREE Webinar online EXCHANGE OF IDEAS, featuring various experts on SMILE. During the hours of 6:30 pm to 9:30 pm, we will allow more OWN members to tune it at the time most convenient for them. The complete OWN Website will also be formally available to members.

More on the details and benefits of OWN next week. Meanwhile, check out www.onewealthynation.com.

(Viewed 193 times, 1 views today)
Jollibee Family Values Rewards